วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

หนังสือแนะนำ

หนังสือที่น่าสนใจทางรัฐประศาสนศาสตร์

1. การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ :มุมมองในทัศนะทางรัฐศาสตร์ การเมืองและรัฐประศาสนศาสตร์ และกรณีศึกษาของไทย


ผู้แต่ง/ผู้แปล : จุมพล หนิมพานิช/ ราคาปกติ : 850.00 บาท

2. ขอบข่ายรัฐประศาสนศาสตร์ยุคโลกาภิวัฒน์   ผู้แต่ง/ผู้แปล : บุญทัน ดอกไธสง / ราคาปก : 350 บาท

3. เทคนิคการบริหาร สำหรับนักบริหารการศึกษามืออาชีพ (ฉบับปรับปรุง) ผู้แต่ง/ผู้แปล : วีระยุทธ ชาตะกาญจน์/ ปีพิมพ์ : 3 / 2555 ราคาปกติ : 180.00 บาท

4. กฎหมายพื้นฐานสำหรับนักรัฐศาสตร์ (BASIC LAWS FOR POLITICAL SCIENTISTS) ผู้แต่ง/ผู้แปล : ชนะ ประณมศรี/ ปีพิมพ์ : 3 / 2553 ราคาปกติ : 300.00 บาท

5. ประมวลแผนที่ :ประวัติศาสตร์-ภูมิศาสตร์-การเมืองกับลัทธิอาณานิคมในอาเซียน-อุษาคเนย์

ผู้แต่ง/ผู้แปล : ชาญวิทย์ เกษตรศิริ :บรรณาธิการ / ปีพิมพ์ : 1 / 2555 ราคาปกติ : 1,700.00 บาท

6. จับกระแส :ยุทธศาสตร์การเมืองพม่า ผู้แต่ง/ผู้แปล : ดุลยภาค ปรีชารัชช / ราคาปก : 199 บาท

7. การสื่อสารและการตลาดการเมือง ผู้แต่ง/ผู้แปล : เสถียร เชยประทับ/ ปีพิมพ์ : 1 / 2554 ราคาปกติ : 160.00 บาท

8. ออง ซาน ซู จี บนกระดานการเมืองโลก ผู้แต่ง/ผู้แปล : ทีมข่าวต่างประเทศมติชน/ ราคาปกติ : 145.00 บาท

ไม่มีความคิดเห็น: