วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2556

งานสัมมนาวิชาการเรื่อง “อาเซียน : โอกาสทางการแข่งขันของไทย”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “อาเซียน : โอกาสทางการแข่งขันของไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๓๐ น ณ ห้อง ดร.สมศักดิ์-คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น ๒ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
          โดย  ร้อยโทอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร
                   อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
                   นางจินตนา ชัยยวรรณาการ
                   รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์                  
                   รองศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร์ เทพชาตรี
                   ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                   รองศาสตราจารย์ ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์.
                   ผู้อำนวยการบริหารศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
**ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-727-3799,02-727-3588
ลงทะเบียน online  www.nida.ac.th/aseanseminar

ไม่มีความคิดเห็น: